Accessibility Tools

Skip to main content


Newspaper article

Γλώσσα, Κοινωνία, Εκπαίδευση: Ο Ρόλος της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης στην Εκπαίδευση

Γλώσσα, Κοινωνία, Εκπαίδευση: Ο Ρόλος της Κριτικής Γλωσσικής Επίγνωσης  στην Εκπαίδευση

Η Κριτική Γλωσσική Επίγνωση (Critical Language Awareness) (στο εξής ΚΓΕ) σχετίζεται με την θεωρία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου που αναλύει και ερμηνεύει τα κείμενα με σκοπό την ανάδειξη των λανθανουσών ιδεολογιών. Πιο αναλυτικά, η ΚΓΕ αφορά τη συνειδητοποίηση εκ μέρους των χρηστών/-τριών των γλωσσικών επιλογών που οικοδομούν όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας (Στάμου, 2011: 181).

Συγκεκριμένα, με την ΚΓΕ, τόσο ο πομπός, όσο και ο αποδέκτης, δηλαδή οι συμμετέχοντες μιας επικοινωνιακής περίστασης, αντιλαμβάνονται τις πρακτικές λόγου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν με αποτέλεσμα να γίνουν κριτικοί χρήστες της γλώσσας. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι «φυσικοποιημένες» πτυχές της πραγματικότητας τίθενται υπό αμφισβήτηση ή γίνονται αποδεκτές μετά από κριτικό έλεγχο (Στάμου & Παρασκευόπουλος, 2006: 46). Έτσι, οι χρήστες/-τριες μιας γλώσσας, όχι μόνο καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, αλλά και χειραφετούνται από την εξουσία των κυρίαρχων νοημάτων των κειμένων  (Στάμου, 2011: 181-182). Ο λεγόμενος «λόγος της χειραφέτησης» είναι αυτός που ορίζει η ΚΓΕ, ο λόγος, δηλαδή, που αντιμετωπίζει όλους τους συμμετέχοντες ισότιμα (Μπουτουλούση, 2001: 3). Πρέπει να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης είναι αποτέλεσμα μιας γλωσσικής, ή μη γλωσσικής κριτικής εκπαίδευσης, μέρος της οποίας θα όφειλε να χαρακτηρίζει ένα ενεργό και χειραφετημένο άτομο.

Στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης, ο ρόλος της ΚΓΕ κρίνεται αναγκαίος, καθώς το μαθητικό κοινό μαθαίνει να αντιμετωπίζει την γλώσσα με συνειδητότητα και υπευθυνότητα, ανακαλύπτοντας τις υφέρπουσες ιδεολογικές φορτίσεις που υποβόσκουν στις εκφορές του λόγου (Fairclough, 1992a: 12-13). Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/-τριες να εξασκηθούν στην «κριτική ανάγνωση» διερευνώντας τις λεξικογραμματικές και συντακτικές δομές, με στόχο να ανακαλύπτουν τις λανθάνουσες και «φυσικοποιημένες» ιδεολογίες, να υιοθετούν κριτική στάση απέναντι σε όσα διαβάζουν και να μάθουν να είναι σε θέση να αμφισβητούν όσα τους παρέχονται ως «γνώση» (Luke, 2012: 7). Η συμβολή, λοιπόν, της ΚΓΕ στην εκπαιδευτική πράξη, είναι ιδιαίτερης σημασίας, εφόσον το μαθητικό κοινό συνειδητοποιεί, αλλά και χειραφετείται από τις επικρατούσες σχέσεις ηγεμονίας που ενσωματώνονται στα κείμενα (Στάμου, 2012: 24). Άμεση απόρροια αυτού είναι και η χαλαρή περιχάραξη, όπως την ονομάζει ο Bernstein (1990) (Στάμου, 2012: 22), ανάμεσα στις σχέσεις των διδασκόντων και των διδασκομένων, καθώς γίνεται διαπραγμάτευση της γνώσης, και όχι απλή μετάδοσή της. Παράλληλα, μέσω της ΚΓΕ και του κριτικού γραμματισμού, αναδιαπραγματεύονται οι θεσμικοί ρόλοι των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/-τριες, καθώς ο ρόλος του μαθητή γίνεται κεντρικός, αφού αποτελεί τον φορέα της γνώσης, ενώ ο/η διδάσκων/-ουσα είναι ο συντονιστής/-τρια που συμβάλλει στην συστηματοποίηση της γνώσης (Στάμου, 2012: 22-23). Συνεπώς τα προγράμματα σπουδών οφείλουν πλέον να στοχεύουν στην ανάπτυξη της ΚΓΕ των διδασκομένων, διότι κατά αυτόν τον τρόπο τα παιδιά γίνονται κριτικοί/-ές αναγνώστες/-τριες και ικανοί/-ές να βλέπουν μέσα από τις λέξεις, ελέγχοντας τις σχέσεις εξουσίας (Fairclough, 1992a: 12-13).

Γιώρα Μαρία

Φιλόλογος- Γλωσσολόγος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μπουτουλούση, Ε. (2001). Γλωσσική επίγνωση. Στο Α. (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διαθέσιμο στο: http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_e4/e_3_thema.htm

Στάμου Α.Γ. (2011). Η κριτική ανάλυση λόγου των περιβαλλοντικών κειμένων: Προς μια κριτική γλωσσική επίγνωση. 12 Κείμενα για τη Γλωσσολογία: Πρακτικά των Ετήσιων Συναντήσεων του Τομέα Γλωσσολογίας, Πινακάτες Πηλίου: Κοντύλι, 179-193.

Στάμου Α.Γ. (2012). Αναπαραστάσεις της κοινωνιογλωσσικής πραγματικότητας στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Αναλυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης. Γλωσσολογία/Glossologia 20: 19-38. Διαθέσιμο στο: http://glossologia.phil.uoa.gr/node/82

Στάμου, Α.Γ. & Παρασκευόπουλος, Σ. (2006). «Η γλώσσα των περιβαλλοντικών κειμένων: Η κριτική επίγνωση της γλώσσας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση, 4, 45-55. Διαθέσιμο στο: http://www.hpdst.gr/system/files/kritiki-4-06-45-stamou-paraskevopoulos.pdf

Luke, A. (2012). Critical literacy: Foundational notes. Theory into practice, 51(1),4 11.

Fairclough, N. (1992a). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.

Leave a Reply

Is this true or fake?

Truth-Track score: 0


Do you want to say something?

You do not have permissions to edit 🙁

Login to vote or comment


Find out more about the usage of the TRUTH-TRACK environment, by visiting the extended User Guide page below:


The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy