Accessibility Tools

Skip to main content


Newspaper article

Νέα Μελέτη Αποκαλύπτει την Αξία της Ποιοτικής Έρευνας στην Κατανόηση των Κοινωνικών Συμπεριφορών

Νέα Μελέτη Αποκαλύπτει την Αξία της Ποιοτικής Έρευνας στην Κατανόηση των Κοινωνικών Συμπεριφορών

Η ποιοτική έρευνα αναδεικνύεται ως απαραίτητο εργαλείο για την ανάλυση σύνθετων κοινωνικών φαινομένων

Η σημασία της ποιοτικής έρευνας στον τομέα της κοινωνιολογίας και των κοινωνικών επιστημών γενικότερα επιβεβαιώθηκε πρόσφατα μέσα από μια εκτενή μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Social Science Review. Η έρευνα αυτή, η οποία διήρκεσε τρία χρόνια και περιέλαβε συνεντεύξεις και παρατηρήσεις από πάνω από 200 συμμετέχοντες, έφερε στο φως πολύτιμες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με την κοινωνία γύρω τους.

Τι είναι η Ποιοτική Έρευνα;

Η ποιοτική έρευνα αποτελεί μια μεθοδολογική προσέγγιση που εστιάζει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων μέσα από την εμπειρία και τις αφηγήσεις των ατόμων. Αντί να περιορίζεται σε αριθμούς και στατιστικά στοιχεία, η ποιοτική έρευνα αξιοποιεί μεθόδους όπως οι συνεντεύξεις, οι εθνογραφικές παρατηρήσεις και η ανάλυση κειμένων για να διερευνήσει βαθύτερες έννοιες και νοήματα.

Η Μελέτη και τα Ευρήματά της

Η έρευνα που διεξήχθη από την ομάδα του καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εστίασε σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων νέων, μεταναστών και εργαζόμενων γυναικών. Μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι ερευνητές κατάφεραν να συγκεντρώσουν λεπτομερείς περιγραφές και προσωπικές ιστορίες που φωτίζουν τις προκλήσεις και τις εμπειρίες αυτών των ομάδων.Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα ήταν η ανάδειξη της πολυπλοκότητας των κοινωνικών δικτύων και η επιρροή τους στις καθημερινές αποφάσεις των ατόμων. Για παράδειγμα, οι συνεντεύξεις με νεαρούς ενήλικες αποκάλυψαν ότι η πίεση από τους συνομηλίκους και οι προσδοκίες της οικογένειας παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των επαγγελματικών τους επιλογών.Επιπλέον, η έρευνα αποκάλυψε την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που δείχνουν οι μετανάστες στην προσπάθειά τους να ενσωματωθούν σε νέες κοινωνίες, παρά τα εμπόδια και τις προκαταλήψεις που αντιμετωπίζουν. Οι αφηγήσεις αυτών των ατόμων παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση των δυναμικών της μετανάστευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Η Σημασία της Ποιοτικής Έρευνας

Τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν την αξία της ποιοτικής έρευνας ως εργαλείο για την ανάλυση και την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων. Η ικανότητα της ποιοτικής έρευνας να συλλαμβάνει τις προσωπικές ιστορίες και τις ανθρώπινες εμπειρίες προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών συμπεριφορών που δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ποσοτικά δεδομένα.Η μελέτη αυτή έρχεται να ενισχύσει την ανάγκη για την ένταξη ποιοτικών μεθόδων στην επιστημονική έρευνα και την εκπαίδευση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σύνθετες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας με ένα πιο ολοκληρωμένο και ανθρώπινο τρόπο.

Leave a Reply

Is this true or fake?

Truth-Track score: 2


Do you want to say something?

You do not have permissions to edit 🙁

Login to vote or comment


Find out more about the usage of the TRUTH-TRACK environment, by visiting the extended User Guide page below:


The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy