Accessibility Tools

Skip to main content


ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στον 21ο αιώνα, με την τεχνολογική εξέλιξη και την ύπαρξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, νέα ψηφιακά μέσα έχουν εμφανιστεί, δημιουργώντας μια κατάσταση αυξημένης ροής πληροφοριών. Το σενάριο αυτό καθιστά δύσκολη την επεξεργασία όλων των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, γεγονός που έχει οδηγήσει στην ανάγκη επιλογής των ειδήσεων από τους/τις αναγνώστες/τριες. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των αναγνωστών/τριών και για επιβεβαίωση των δκών τους πεποιθήσεων. Στο πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας, στην οποία οι χρήστες επιλέγουν τις ειδήσεις τους, οι ψευδείς ειδήσεις έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο. Δεδομένου ότι οι αναγνώστες/στριες εστιάζουν κυρίως στο μήνυμα και δεν δίνουν προσοχή στην αλήθεια του περιεχομένου, οι δημιουργοί των ψευδών ειδήσεων πρέπει απλώς να επιλέξουν ένα θέμα για να γράψουν και να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά αυτού, προκειμένου να στοχεύσουν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού. Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ύπαρξη ψευδών ειδήσεων και την επιρροή τους, η εκμάθηση του μηχανισμού και της διαδικασίας δημιουργίας τους, ώστε να είναι σε θέση να τις εντοπίζει και να τις αναλύει σε μεγαλύτερο βάθος. Επιπλέον, το έργο πραγματεύεται θέματα σχετικά με την ορθή χρήση των μέσων ενημέρωσης, τα είδη των ψευδών ειδήσεων και τους πιθανούς τρόπους για να δοθεί τέλος στο φαινόμενο αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ως βασικού προωθητή της αλλαγής.

aim

ΣΚΟΠΟΣ

Το NEWSPIRACY στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μεταξύ των πανεπιστημιακών δασκάλων και των φοιτητών διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι κριτικοί με τις πληροφορίες που λαμβάνουν, καθώς είναι οι κύριοι διαμορφωτές της κοινωνίας του μέλλοντος.  Προκειμένου να αναπτυχθούν δεξιότητες κριτικής σκέψης, το έργο προτείνει να εργαστεί πάνω στο θέμα των ψευδών ειδήσεων. Για το σκοπό αυτό, το έργο αναπτύσσει μια διαδικτυακή εκπαίδευση και ένα διαδραστικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα.

methodology

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το NEWSPIRACY υιοθετεί μια παιχνιδοποιημένη και πρακτική μεθοδολογία μάθησης που θα προσφέρει μια πινελιά καινοτομίας και διαδραστικότητας. Η μεθοδολογία αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, καθιστώντας την πιο καινοτόμα και δημιουργική στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.Οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του έργου είναι:

  1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης των φοιτητών/τριών πανεπιστημίου σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις
  2. Ευαισθητοποίηση για την πραγματικότητα των πιο ευαίσθητων τομέων της κοινωνίας και τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν οι ψευδείς ειδήσεις σε αυτούς
  3. Ανίχνευση και ανάλυση ψευδών ειδήσεων
  4. Αντιμετώπιση πιθανών τρόπων για τον τερματισμό του φαινομένου των ψευδών ειδήσεωνΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση
Μια ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση σε μια πλατφόρμα LMS με διαδραστικό και παιχνιδοποιημένο περιεχόμενο για την εκπαίδευση φοιτητών/τριών διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις.


TRUTH-TRACK – Ανιχνευτής ψευδών ειδήσεων
Ένα διαδραστικό περιβάλλον για τη συγγραφή και τον σχολιασμό ειδήσεων.

The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy