Accessibility Tools

Skip to main content


PROJEKTA APSKATS

21. gadsimtā, attīstoties tehnoloģijām un ienākot sociālajiem medijiem, ir parādījušies jauni digitālie mediji, kas rada informācijas pārslodzi. Šāds scenārijs apgrūtina visas tīmeklī pieejamās informācijas apstrādi, tāpēc lasītājiem rodas nepieciešamība atlasīt ziņas. Šī atlase tiek veikta, pamatojoties uz lasītāju vēlmēm un lai apstiprinātu savus uzskatus. Šajā realitātē, kurā lietotāji izvēlas ziņas, viltus ziņas ir ieguvušas nozīmīgu lomu. Ņemot vērā, ka lasītāji galvenokārt koncentrējas uz ziņu un nepievērš uzmanību satura patiesumam, viltus ziņu veidotājiem vienkārši jāizvēlas tēma, par kuru rakstīt, un jāpozicionē sevi par vai pret to, lai mērķētu uz noteiktu iedzīvotāju daļu. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par viltus ziņu pastāvēšanu un to ietekmi, iepazīstot to mehānismu un radīšanas procesu, lai spētu tās atklāt un padziļināti analizēt. Turklāt projektā tiek aplūkotas tēmas par pareizu plašsaziņas līdzekļu izmantošanu, viltus ziņu veidiem un iespējamiem veidiem, kā izbeigt šo parādību, īpašu uzsvaru liekot uz kritiskās domāšanas attīstību kā galveno pārmaiņu veicinātāju.

aim

Mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt augstskolu docētāju un dažādu izglītības pakāpju studentu kritiskās domāšanas prasmes, uzsverot, ka viņiem ir kritiski jāizturas pret saņemto informāciju, jo viņi ir galvenie nākotnes sabiedrības veidotāji. Lai attīstītu kritiskās domāšanas prasmes, projektā paredzēts strādāt pie tēmas par viltus ziņām. Šim nolūkam projektā tiek izstrādāta tiešsaistes mācību materiāli un interaktīva vide, kas pievēršas šiem jautājumiem.

methodology

Metodoloģija

Projekts izmanto spēļu un praktisku mācību metodoloģiju, kas piedāvā inovācijas un interaktivitāti. Šīs metodikas mērķis ir uzlabot mācību praksi, padarot to inovatīvāku un radošāku augstākās izglītības iestādēs.Projekta SPECIFISKIE MĒRĶI ir šādi:

  1. Attīstīt augstskolu studentu kritiskās domāšanas prasmes par viltus ziņām.
  2. Veicināt izpratni par reālo situāciju visjutīgākajos sabiedrības slāņos un viltus ziņu negatīvo ietekmi uz tiem.
  3. Atklāt un analizēt viltus ziņas
  4. Pievērsties iespējamiem veidiem, kā izbeigt viltus ziņu parādību.Rezultāti

Mācības darba vietā
Mācības darba vietā LMS platformā ar interaktīvu un spēliskošanā balstītu saturu, lai mācītu dažādu izglītības pakāpju studentus par viltus ziņām.


TRUTH-TRACK Viltus ziņu detektors (interaktīvā vide)
Interaktīva vide ziņu rakstīšanai un komentēšanai.

The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy