Accessibility Tools

Skip to main content


UAM

Madrides Autonomā universitāte (MAU)

Madrides Autonomā universitāte ir dibināta 1968. gadā, tā ir valsts iestāde, kas starptautiski pazīstama ar savu mācību un pētniecības kvalitāti. MAU ir izcila valsts augstākās izglītības iestāde ar 63 fakultātēm un astoņiem pētniecības institūtiem. MAU ir ieguvusi pirmo vietu Spānijas un trešo vietu Eiropas universitātēs QS pasaules 50 labāko universitāšu reitingā, kas jaunākas par 50 gadiem. MAU uztur biroju Briselē, kura mērķis ir palielināt internacionalizācijas aktivitātes Eiropas līmenī. Pašlaik tajā studē aptuveni 30 000 studentu. Viens no tās mērķiem ir atbalstīt un attīstīt augstas kvalitātes pētniecību, par ko tā ir saņēmusi starptautisku atzinību.

CARDET

CARDET ir vadošais pētniecības un attīstības centrs Vidusjūras reģionā, kam ir globāla pieredze skolu izglītības, digitālo prasmju, lasīt un rakstītprasmes un valodu apguves, migrantu integrācijas un spēju veidošanas jomā. Kā lielākais neatkarīgais bezpeļņas centrs, kas atrodas Kiprā, CARDET ir neatkarīgi saistīts ar universitātēm un institūcijām no visas pasaules, piemēram, Jēlas Universitāti, Nikosijas Universitāti un Starptautisko Izglītības mediju padomi. Mūsu komanda sadarbībā ar EAEA nesen izstrādāja Kipras mūžizglītības stratēģiju 2021-2027, iesaistot vairākas ministrijas, valdības aģentūras, sociālos partnerus un publiskā un privātā sektora ieinteresētās personas. CARDET ir īstenojusi vairāk nekā 500 iniciatīvu un projektu, kas saistīti ar izglītību, lasītprasmi, valodu, iekļaušanu, digitālo pārveidi un digitālajām prasmēm.

https://www.aegean.gr/

Egejas jūras salu Universitāte

Egejas jūras salu Universitāte dibināta 1984. gadā ar mērķi ieviest jaunas pieejas augstākajā izglītībā Grieķijā un pasaulē un veicināt reģionālo attīstību. Atrodoties uz 6 gleznainām Egejas jūras arhipelāga salām, Universitāte Egejas jūras reģionā piedāvā unikālu dabas, kultūras un cilvēcisko vidi mūsdienīgām studijām senajā zināšanu šūpulī. Tajā studē vairāk nekā 16 000 studentu, 2 100+ pēcdiploma studentu, strādā vairāk nekā 350 mācībspēku un vairāk nekā 250 administratīvo darbinieku. Nepilnu trīsdesmit gadu laikā Egejas jūras salu Universitāte ir kļuvusi par starptautisku, uz pētniecību orientētu universitāti, kas piedāvā 18 bakalaura (bakalaura vai profesionālā bakalaura) un 40 pēcdiploma (maģistra vai profesionālā maģistra) programmas modernās starpdisciplinārās tematiskajās jomās.Stichting Kenniscentrum Pro Work – PRO WORK

Stichting Kenniscentrum Pro Work – PRO WORK

Fonds Zināšanu centrs PRO WORK tika izveidots Nīderlandē kā izcilības centrs, kas ir tiešs rezultāts pieredzes un aktivitāši sinerģijai vairākos valsts un ES projektos. PRO WORK veicina karjeras attīstību tiem, kam nepieciešams koučings, apmācība un konsultācijas dažādās nozarēs un tēmās, gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. PRO WORK darbojas tādās nozarēs kā IKT, ilgtspēja, vide, ekonomika, veselības aprūpe un tehnoloģijas, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, jauniešu talantu attīstība, bezdarbs un paaudžu atšķirības. Pieredze ir ļāvusi izstrādāt plašu metožu, instrumentu un paņēmienu klāstu gan operatīvā, gan politiskā līmenī.
Latvijas Universitâtes

LATVIJAS UNIVERSITATE

Latvijas Universitāte (LU) ar 13 000 studentu, 13 fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtiem ir viena no lielākajām visaptverošajām pētniecības universitātēm Baltijas valstīs ar izglītības un pētniecības potenciālu humanitārajās, sociālajās un dabas zinātnēs. Vienīgā Latvijas augstskola, kas ierindota QS Top Universities reitingā. LU ir īpaši lepna, ka tās internacionalizācijas pakāpe ir atzīta par augstu vairākos reitingos, piemēram, QS Top Universities, Multirank, Interfax reitingā.


Siglo22

Fundación Siglo22

Fundación Siglo22 ir bezpeļņas organizācija, kas darbojas visā Spānijā Izglītības ministrijas Nodibinājumu protektorāta pakļautībā. Fonda darbības mērķi ir šādi: Izstrādāt programmas un projektus, kas veicina informācijas un komunikāciju tehnoloģiju integrāciju izglītības sistēmā. Uzlabot dzimumu līdztiesību un izstrādāt programmas vienlīdzīgu iespēju uzlabošanai, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Izstrādāt programmas un projektus, kas saistīti ar mācīšanos un kopīgu zināšanu tīklu izveidi.

The project "NEWSpiracy" is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union. The content of NEWSpiracy is the sole responsibility of the project partners and neither the European Commission nor the Spanish Service for the Internationalisation of Education (SEPIE) is responsible for any use that may be made of the information contained therein. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Projektu "NEWSpiracy" līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+. Par "NEWSpiracy" saturu pilnībā atbild projekta partneri, un ne Eiropas Komisija, ne Spānijas Izglītības internacionalizācijas dienests (SEPIE) nav atbildīgi par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Project Number : 2022-1-ES01-KA220-HED-000089608
Copyright © | Privacy policy